กองทุน Samong Ventures  จะเปิดดำเนินการในรูปแบบของ  บริษัท จำกัด  และมุ่งสู่  การเป็น กองทุนมหาชน  ในตลาดหลักทรัพย์  โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานดังนี้

 1. จัดตั้งเป็นบริษัท  จำกัด  ภายในไตรมาส 1  ปี  2562  ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 1 ล้านบาท
 2. เปิดระดมทุนจากผู้สนใจและร่วมก่อตั้งเป็นผู้ถือหุ้น  และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  10 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
 3. สนับสนุนพันธมิตรในรูปแบบการลงทุนในระยะยาวกับ พันธมิตรหลัก ประกอบด้วย บริษัท บางรักไฮเทค  สมองซอฟต์แวร์  และสมอง(ไทยแลนด์) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งในรูปแบบ Infrastructure  และ ซอฟต์แวร์ในระดับต่างๆ
 4. ร่วมสร้าง Start Up โดยการเลือกกลุ่ม Start Up ที่มีแนวคิดที่ดี และมีความพร้อมในเกณฑ์ของกองทุน  เพื่อพัฒนางานร่วมกับพันธมิตรหลัก
 5. ส่งเสริม Start Up ให้สามารถ Scale ได้ในระดับที่ปลอดภัยด้วยกองทุนของตนเอง
 6. ร่วมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีกับหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ตรงกัน
 7. เป็นกิจการหวังผลกำไรจากการให้บริการแพลตฟอร์มด้วยคุณภาพที่แตกต่าง

รูปแบบการลงทุน

 1. ลงทุนในรูปแบบการถือหุ้นกับพันธมิตรในด้าน  Infrastructure สำหรับการทดสอบระบบ  และโครงสร้างพ้นฐานที่สำคัญภายในกลุ่ม
 2. ลงทุนในรูปแบบการถือหุ้นกับสมอง(ไทยแลนด์)ในการขับเคลื่อนด้านการตลาด
 3. ลงทุนในรูปแบบการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาร่วมกับ  สมองซอฟต์แวร์
 4. ลงทุนในรูปแบบการสนับสนุน Start Up
 5. ลงทุนในรูปแบบการดำเนินการบริหารแพลตฟอร์มตามแผนการพัฒนางานของกลุ่ม
 6. ลงทุนใน Start Up ภายนอกกลุ่ม
 7. ลงทุนอื่น ๆ ของกิจการด้านไอทีดิจิทัล  ในตลาดหลักทรัพย์

 

แผนการลงทุนและแผนงานการพัฒนาแพลตฟอร์มของพันธมิตรหลัก ( ณ ธันวาคม 2561)

 •     ปี 2562  กำหนดแผนการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์ม

 • ปี 2562  ลงทุนส่งเสริม Start Up ในการพัฒนาแพลตฟอร์มอื่น ๆ ตามสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
 • ปี 2563  ลงทุนในเทคโนโลยี Blockchain และ  Cryptocurrency

 

สัดส่วนหุ้น และผลตอบแทน

 • ส่วนของผู้ก่อตั้ง                   รวม  50%
 • ส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่    รวม  15%
 • ส่วนของนักลงทุนทั่วไป      รวม  35%

 

การปันผล

 • ในปีที่  1 – 2  ไม่มีแผนการปันผล
 • ในปีที่  3  ปันผลจาก 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
 • ในปีที่  4 เป็นต้นไป  ปันผลจาก  30% ของกำไรสุทธิ

 

ทีมงานและโครงสร้างพื้นฐาน

 • ด้าน Infrastructure  และระบบเครือข่าย
 • ด้านซอฟต์แวร์
 • ด้านการตลาด
 • ด้านการบริหาร

 

2765total visits,3visits today